Povaha filozofických problémov. Špecifickosť a štruktúra filozofického poznania

Obsah:

Povaha filozofických problémov. Špecifickosť a štruktúra filozofického poznania
Povaha filozofických problémov. Špecifickosť a štruktúra filozofického poznania
Anonim

Filozofia sa snaží odhaliť podstatu vecí v ich pôvodnej podobe bez tieňa mystiky. Pomáha človeku nájsť odpovede na otázky, ktoré sú pre neho mimoriadne dôležité. Povaha filozofických problémov začína hľadaním zmyslu pôvodu života. Historicky prvými formami svetonázoru sú mytológia a náboženstvo. Filozofia je najvyššia forma vnímania sveta. Duchovná činnosť zahŕňa formulovanie a analýzu otázok večnosti, pomáha človeku nájsť svoje miesto vo svete, hovorí o smrti a Bohu, o motívoch činov a myšlienok.

povaha filozofických problémov
povaha filozofických problémov

Predmet filozofie

Terminológia definuje filozofiu ako „lásku k múdrosti“. To však neznamená, že ktokoľvek môže byť filozofom. Dôležitou podmienkou sú znalosti, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň intelektuálneho rozvoja. Obyčajní ľudia môžu byť filozofmi len na najnižšej každodennej úrovni svojej existencie. Platón veril, že skutočný mysliteľčlovek sa nemôže stať, môže sa len narodiť. Predmetom filozofie sú poznatky o existencii sveta a jeho chápanie za účelom nachádzania nových poznatkov. Hlavným cieľom je pochopiť svet. Špecifickosť a štruktúra filozofického poznania určuje základné body obsiahnuté v doktríne:

 • Večné filozofické problémy. Uvažuje sa vo všeobecnom priestorovom koncepte. Oddelenie materiálneho a ideálneho sveta.
 • Analýza problémov. Zvažujú sa otázky o teoretickej možnosti poznania sveta. Hľadanie statických skutočných vedomostí v meniacom sa svete.
 • Štúdium existencie verejnosti. Sociálna filozofia je vyčlenená ako samostatná časť filozofickej doktríny. Pokusy zistiť miesto človeka na úrovni svetového vedomia.
 • Činnosť ducha alebo človeka? Kto vládne svetu? Predmetom filozofie je štúdium základných vedomostí užitočných pre rozvoj ľudskej inteligencie a zvyšovanie povedomia o pozemskej existencii.
večné filozofické problémy
večné filozofické problémy

Funkcie filozofie

Špecifickosť a štruktúru filozofického poznania nemožno úplne odhaliť bez objasnenia funkcií doktríny. Všetky práce sú vzájomne prepojené a nemôžu existovať samostatne:

 • Pohľad na svet. Ide o pokusy vysvetliť abstraktný svet pomocou teoretických poznatkov. Umožňuje dospieť ku konceptu „objektívnej pravdy“.
 • Metodický. Filozofia využíva kombináciu rôznych metód na úplné štúdium otázky bytia.
 • Prognostické. Hlavný dôraz sa kladie naexistujúce vedecké poznatky. Znenie sa zameriava na hypotézy o vzniku sveta a predpokladá ich ďalší vývoj v rámci prostredia.
 • Historický. Školy teoretického myslenia a múdreho učenia zachovávajú dynamiku progresívneho formovania nových ideológií od popredných mysliteľov.
 • Kritické. Používa sa základný princíp vystavenia všetkého, čo existuje, pochybnostiam. V historickom vývoji má pozitívnu hodnotu, pretože pomáha včas odhaliť nepresnosti a chyby.
 • Axiologický. Táto funkcia určuje celú svetovú existenciu z pohľadu ustálených hodnotových orientácií rôzneho druhu (ideologické, sociálne, morálne a iné). Axiologická funkcia nachádza svoj najmarkantnejší prejav v časoch historickej stagnácie, krízy či vojny. Prechodné momenty vám umožňujú jasne definovať najdôležitejšie hodnoty, ktoré existujú. Povaha filozofických problémov považuje zachovanie toho hlavného za základ pre ďalší rozvoj.
 • Sociálne siete. Táto funkcia je navrhnutá tak, aby spájala členov spoločnosti na určitom základe do skupín a podskupín. Rozvoj kolektívnych cieľov pomáha previesť globálne svetonázorové ideály do reality. Správne myšlienky môžu zmeniť chod dejín akýmkoľvek smerom.
špecifickosť a štruktúra filozofického poznania
špecifickosť a štruktúra filozofického poznania

Problémy filozofie

Akýkoľvek druh svetonázoru primárne považuje svet za objekt. Vychádza zo štúdia štrukturálneho stavu, obmedzenia, pôvodu. Filozofia jeden z prvých začiatkovzaujímať sa o otázky ľudského pôvodu. Iné vedy a teórie ešte neexistovali ani v teoretickej koncepcii. Každý model sveta si vyžaduje určité axiómy, ktoré si prví myslitelia vytvorili na základe osobných skúseností a prirodzených pozorovaní. Filozofický pohľad na koexistenciu človeka a prírody pomáha pochopiť všeobecný význam vesmíru v smere vývoja. Ani prírodná veda nemôže poskytnúť odpovede na takýto filozofický pohľad. Povaha večných problémov je dnes rovnako dôležitá ako pred tritisíc rokmi.

Štruktúra filozofického poznania

Postupný vývoj filozofie časom skomplikoval štruktúru poznania. Postupne pribúdali nové rubriky, z ktorých sa stali samostatné prúdy s vlastným programom. Od založenia filozofickej doktríny uplynulo viac ako 2500 rokov, takže v štruktúre je veľa ďalších bodov. Nové ideológie vznikajú dodnes. Povaha filozofických problémov a základná otázka filozofie rozlišuje tieto časti:

 • Ontológia. Študuje princípy svetového poriadku od jeho počiatku.
 • Estemológia. Skúma teóriu poznania a rysy filozofických problémov.
 • Antropológia. Štúdium človeka ako obyvateľa planéty a člena sveta.
 • Etika. Ovplyvňuje hĺbkové štúdium morálky a etiky.
 • Estetika. Využíva umelecké myslenie ako formu transformácie a rozvoja sveta.
 • Axiológia. Podrobne skúma orientáciu hodnôt.
 • Logika. Doktrína myšlienkového procesu ako motorapokrok.
 • Sociálna filozofia. Historický vývoj spoločnosti ako štrukturálnej jednotky s vlastnými zákonmi a formami pozorovania.
aký odbor filozofie sa zaoberá otázkami poznania
aký odbor filozofie sa zaoberá otázkami poznania

Kde nájdem odpovede na bežné otázky?

Povaha filozofických problémov hľadá odpovede na bežné otázky. Sekcia "Ontológia", ktorá sa snaží nájsť definíciu najdôležitejšej kategórie štúdia - pojem "bytie", sa zaoberá problémami najúplnejšie. V každodennom živote sa toto slovo používa veľmi zriedkavo, najčastejšie sa nahrádza známym pojmom „existencia“. Povaha filozofických problémov spočíva v konštatovaní skutočnosti, že svet existuje, je biotopom ľudskej rasy a všetkého živého. Svet má tiež stabilný stav a nemennú štruktúru, usporiadaný spôsob života, zavedené princípy.

Večné otázky bytia

Na základe filozofických vedomostí sa vyvinú tieto otázky:

 1. Existoval svet vždy?
 2. Je to nekonečné?
 3. Planéta bude vždy existovať a nič sa jej nestane?
 4. Vďaka akej sile sa objavujú a existujú noví obyvatelia sveta?
 5. Existuje veľa takýchto svetov alebo je to jediný?
filozofický pohľad povaha filozofických problémov
filozofický pohľad povaha filozofických problémov

Teória poznania

Ktoré odvetvie filozofie sa zaoberá otázkami poznania? Za ľudské poznanie sveta je zodpovedná špeciálna disciplína – epistemológia. Vďaka tejto teórii môže človek samostatne študovať svet auskutočňovať pokusy o nájdenie sa v štruktúre svetovej existencie. Existujúce poznatky sa skúmajú v súlade s inými teoretickými koncepciami. Po preštudovaní, ktorá časť filozofie sa zaoberá otázkami poznania, môžeme vyvodiť príslušné závery: epistemológia študuje miery pohybu od úplnej nevedomosti k čiastočnému poznaniu. Sú to problémy tejto časti doktríny, ktoré zaujímajú vedúcu úlohu vo filozofii ako celku.

povaha filozofických problémov a základná otázka filozofie
povaha filozofických problémov a základná otázka filozofie

Methods of Philosophy

Podobne ako iné vedy, aj filozofia pochádza z praktických činností ľudstva. Filozofická metóda je systém techník na zvládnutie a pochopenie reality:

 1. Materiálizmus a idealizmus. Dve protichodné teórie. Materializmus verí, že všetko vzniklo z určitej podstaty, idealizmus – všetko je duch.
 2. Dialektika a metafyzika. Dialektika definuje princípy, vzorce a charakteristiky poznávania. Metafyzika vidí situáciu len z jednej strany.
 3. Senzualizmus. Pocity a vnemy sú základom poznania. A vzhľadom na absolútnu úlohu v tomto procese.
 4. Racionalizmus. Považuje myseľ za nástroj na učenie sa novým veciam.
 5. Iracionalizmus. Metodologické opatrenie, ktoré popiera postavenie mysle v procese poznávania.

Filozofia spája všetky metódy a múdrych ľudí, ktorí šíria svoje myšlienky. Funguje ako jedna všeobecná metóda, ktorá pomáha pochopiť svet.

rysy filozofických problémov
rysy filozofických problémov

Špecifickosť filozofických vedomostí

Prírodafilozofické problémy majú dvojaký význam. Vlastnosti vedomostí majú množstvo charakteristických čŕt:

 • Filozofia má veľa spoločného s vedeckými poznatkami, no nie je vedou vo svojej najčistejšej forme. Využíva plody vedcov na dosiahnutie svojich cieľov – pochopenie sveta.
 • Filozofiu nemôžete nazvať praktickým učením. Vedomosti sú postavené na všeobecných teoretických vedomostiach, ktoré nemajú jasné hranice.
 • Integruje všetky vedy, hľadá dôležité aspekty na dosiahnutie požadovaného výsledku.
 • Založené na primitívnych základných konceptoch získaných nahromadením ľudských skúseností počas života.
 • Filozofiu nemožno úplne objektívne posúdiť, pretože každá nová teória nesie odtlačok myšlienok konkrétneho filozofa a jeho osobných kvalít, ktorý vytvoril ideologické hnutie. Aj v dielach mudrcov sa odráža historická etapa, v ktorej sa formovanie teórie uskutočnilo. Prostredníctvom učenia filozofov možno sledovať pokrok jednej éry.
 • Vedomosti môžu byť umelecké, intuitívne alebo náboženské.
 • Každá nasledujúca ideológia je potvrdením doktrín predchádzajúcich mysliteľov.
 • Filozofia je vo svojej podstate nevyčerpateľná a večná.

Uvedomenie si bytia ako problém

Byť znamená všetko na svete. Existenciu bytia určuje otázka: "Je to tam?" Existuje aj neexistencia, inak by celý svet stál na mieste a nikdy by sa nepohol. Všetko pochádza z neexistencie a smeruje tam na základe filozofického svetonázoru. Povaha filozofických problémov určuje podstatubytie. Všetko na svete sa mení a plynie, preto nemožno poprieť existenciu určitého konceptu, odkiaľ všetko pochádza a kde všetko mizne.

Populárna téma